Dnevnice

Dnevnica predstavlja povprečni strošek, katerega naj bi zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Znesek neobdavčenih dnevnic v Sloveniji je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Znesek neobdavčenih dnevnic v tujini je določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Dnevnice - Slovenija

V Sloveniji poznamo tri vrste dnevnic za službena potovanja, ki se medsebojno razlikujejo glede na trajanje potovanja:

Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Tako se ugotovi število vseh opravljenih ur. Na tej podlagi se ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, in sicer tako, da se število vseh opravljenih ur deli s 24. Za število ur, ki pri izračunu ostane, pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.

Višina neobdavčenih dnevnic za službena potovanja v Sloveniji je odvisna od:

Če službeno potovanje traja več dni, so lahko nastali tudi stroški prenočevanja. Če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka, je znesek neobdavčene dnevnice nižji; in sicer:

Če pa stroški prenočevanja na službeni poti ne vključujejo plačila zajtrka (to je običajno razvidno iz računa za prenočevanje), se izplača polna neobdavčena dnevnica.

Višina neobdavčenih dnevnic za službeno potovanje v Sloveniji je naslednja – če traja službeno potovanje:

 1. nad 12 do 24 ur, znaša dnevnica 21,39 evra; ob plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 19,25 evra;
 2. nad 8 do 12 ur, znaša dnevnica 10,68 evra; ob plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 9,08 evra;
 3. nad 6 do 8 ur, znaša dnevnica 7,45 evra.

Celodnevna neobdavčena dnevnica za osebo, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znaša 15,00 evra.

Če je na službenem potovanju plačano kosilo ali večerja, to ne vpliva na višino neobdavčene dnevnice, ki pripada zaposlenemu.

Če je narava dela zaposlenega takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, vsakodnevno pa se vrača v kraj, kjer prebiva (serviserji, avtoprevozniki, trgovski potniki, gradbeni delavci, poljedelci, akviziterji, komercialisti …) mu dnevnice ne pripadajo. V takem primeru je upravičen, z davčnega vidika, le do povračila stroškov za prehrano med delom v višini 6,12 evra. Neobdavčena dnevnica v tem primeru ne more biti izplačana (3. odstavek 4. člen Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).

Dnevnice - tujina

Višina dnevnic za tujino je odvisna od:

Delodajalec je za službeno pot v tujino dolžan izplačati dnevnice v višini kot je navedena v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, razen če je v internem pravilniku določen višji znesek.

Za službeno potovanje v tujino oziroma v posamezna mesta se obračunajo dnevnice, ki veljajo za tujo državo, v katero se potuje, od trenutka začetka pa do trenutka končanja službenega potovanja. Če zaposleni potuje v več držav, se pri odhodu obračuna dnevnica države, v kateri se začne službeno potovanje, pri vrnitvi pa dnevnica države, kjer se konča. Če traja potovanje skozi določeno državo 12 ur ali več, se obračuna dnevnica za to državo.

Za službeno potovanje v tujino, ki traja:

 1. nad 14 do 24 ur:
  • pripada cela dnevnica;
  • za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 10 % dnevnice;
  • za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 35 % dnevnice;
  • za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 35 % dnevnice.
 2. nad 8 ur do 14 ur:
  • pripada 75 % dnevnice;
  • za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 15 % od 75 % dnevnice;
  • za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice;
  • za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice.
 3. nad 6 do 8 ur:
  • pripada 25 % dnevnice.

Navedeni zneski predstavljajo neobdavčeno višino dnevnic.

Če je na službenem potovanju v tujino v celoti zagotovljena brezplačna prehrana, se ne prizna cela dnevnica, ampak za pokritje morebitnih drugih stroškov pripada zaposlenemu le 20 % pripadajoče dnevnice (za službeno potovanje v trajanju nad 14 do 24 ur 20 % cele dnevnice, v trajanju nad 8 do 14 ur 20 % od 75 % dnevnice in v trajanju nad 6 do 8 ur 20 % od 25 % dnevnice). Kot brezplačna prehrana se šteje, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu.

Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto, ne glede na znesek dnevnice, ki je določen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upoštevate znesek dnevnice, določen za to mesto. Vse stroške posameznega službenega potovanja (če niso v evrih) se preračuna v evre, po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostale stroške, nastale v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

Če se na enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja. Načeloma velja, da se napotitev iz ene države v drugo začne na datum in uro začetka potovanja proti državi, v katero je zaposleni namenjen, ne upošteva pa se datuma prestopa meje oziroma vstopa v tujo državo.

Dnevnice 2012 - zneski dnevnic

Tabela dnevnic za tujino prikazuje dnevnice tako, da so zneski dnevnic modro obarvani, desno od modro obarvanih pa so zmanjšane dnevnice zaradi zajtrka oz. kosila.

Podatki so posodobljeni glede na Ur.l. RS, št. 16/2007, 30/2009 in 51/2012 ter veljajo od 6.7.2012. Za obračune pred tem datumom je potrebno upoštevati starejšo uredbo.

Država / mesto Valuta Nad 14 do 24 ur Zajtrk -10% Kosilo -35% Nad 8 ur do 14 ur Zajtrk -15% Kosilo -40% Nad 6 do 8 ur
Avstralija $ 48,00 43,20 31,20 36,00 30,60 21,60 12,00
Albanija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Andora 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Armenija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Avstrija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Azerbajdžan 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Belgija 50,00 45,00 32,50 37,50 31,88 22,50 12,50
Belorusija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Bolgarija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Bosna in Hercegovina 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Ciper 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Češka 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Črna gora 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Danska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Estonija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Finska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Francija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Gruzija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Grčija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Hrvaška 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Irska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Islandija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Italija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Japonska $ 80,00 72,00 52,00 60,00 51,00 36,00 20,00
Kanada $ 48,00 43,20 31,20 36,00 30,60 21,60 12,00
Latvija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Lihtenštajn 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Litva 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Luksemburg 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Madžarska 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Makedonija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Malta 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Moldavija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Monako 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Nemčija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Nizozemska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Norveška 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Poljska 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Portugalska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Romunija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Rusija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
San Marino 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Slovaška 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Srbija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Španija 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Švedska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Švica 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Turčija 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Ukrajina 32,00 28,80 20,80 24,00 20,40 14,40 8,00
Vatikan 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Združene države Amerike $ 48,00 43,20 31,20 36,00 30,60 21,60 12,00
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska 44,00 39,60 28,60 33,00 28,05 19,80 11,00
Hongkong $ 56,00 50,40 36,40 42,00 35,70 25,20 14,00
Moskva 64,00 57,60 41,60 48,00 40,80 28,80 16,00
Sankt Peterburg 64,00 57,60 41,60 48,00 40,80 28,80 16,00
Druge države $ 40,00 36,00 26,00 30,00 25,50 18,00 10,00